Algemene Voorwaarden


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Salesfueled. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Salesfueled, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een contract of bestelbon verklaart elke partij in te stemmen met deze voorwaarden.


1) Definities

 1. Website: Een samenhangend geheel van digitale webpagina’s incl. tekst, digitale afbeeldingen, scripts en databases, die worden opgeslagen of gehost worden op een server.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Salesfueled een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

  2) Toepasselijkheid

  1. Door ondertekening van een contract met Salesfueled verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Salesfueled en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  2. Afwijken van de algemene voorwaarden is dan ook enkel mogelijk wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Salesfueled opgenomen wordt.

   3) Aanbieding en acceptatie

   1. Al de offertes en prijsopgaven opgemaakt door Salesfueled zijn volledig vrijblijvend.
   2. Offertes en prijsopgave door Salesfueled blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Salesfueled. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde werken of lopende opdrachten.
   3. Wijzigingen in het oorspronkelijk gesloten contract tussen Salesfueled en de opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
   4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Salesfueled niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
   5. De opdrachtgever erkent onderlinge emails als wettelijk en rechtsgeldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
   6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

    4) Uitvoering van de overeenkomst

    1. Salesfueled zal steeds elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen met vakmanschap uitvoeren.
    2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Salesfueled het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
    3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Salesfueled aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Salesfueled. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Salesfueled zijn verstrekt, heeft Salesfueled het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
    4. Salesfueled is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Salesfueled kenbaar behoorde te zijn.
    5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Salesfueled de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
    6. Indien door Salesfueled of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

      5) Duur en beeindiging

      1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen

      • Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn.
      • De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
      • Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

      2. Het hosten van een website & het beheer van de domeinnamen

      • Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op maandbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één week voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een maand.
      • Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de veertiende dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
      • Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Salesfueled wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

      3. Onderhoudscontracten

      • Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 5.1.3. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
      • Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
      • Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

      4. Algemeen

      • Salesfueled kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Salesfueled gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende voorwaarden.
      • Salesfueled heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

       6) Modaliteiten van de leveringen

       1. Salesfueled gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
       2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Salesfueled eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Salesfueled. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Salesfueled ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Salesfueled over tot het voltooien van de volledige website.
       3. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het tekenen van het contract ertoe gehouden het voorschot te betalen. Salesfueled behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschotbedrag volledig betaald is.

         7) Overmacht

         1. Salesfueled aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Salesfueled als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
         2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Salesfueled alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Salesfueled geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Salesfueled tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

           8) Aansprakelijkheid

           1. Voor zover Salesfueled bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop Salesfueled weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Salesfueled op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Salesfueled of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Salesfueled.
           2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Salesfueled slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Salesfueled voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
           3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Salesfueled kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Salesfueled en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
           4. Salesfueled is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
           5. Salesfueled is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden geplaatst. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
           6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Salesfueled wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Salesfueled aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
           7. De opdrachtgever zal Salesfueled vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.


           9) Copyright

           1. Al het door Salesfueled vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Salesfueled.
           2. De eigendom van door Salesfueled verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Salesfueled, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval kan Salesfueled hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Salesfueled gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
           3. Salesfueled behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

            10) Prijzen

            1. Alle prijzen worden steeds exclusief BTW opgegeven.
            2. De opgegeven tarieven liggen in principe vast. Er is evenwel een indexatie mogelijk zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.
            3. Andere tariefwijzigingen worden door Salesfueled minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

             11) Betalingen

             1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Salesfueled is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Salesfueled het verschuldigde bedrag te voldoen.
             2. Bij een onderhoudsovereenkomst voor één of meer lopende Facebook ad campagne(s) en/of website(s) wordt door Salesfueled elk kwartaal een factuur gestuurd naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Salesfueled het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
             3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Salesfueled over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.
             4. Daarenboven is dan ofwel een incassokost verschuldigd aan Salesfueled, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Salesfueled.
             5. In dergelijke gevallen behoudt Salesfueled zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn ontvangen.
             6. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Salesfueled.
             7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Salesfueled heeft voldaan.

              12) Overdracht rechten en plichten

              Salesfueled noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun plichten of rechten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

               13) Coördinaten

               1. De opdrachtgever dient SalesfFueled terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.
               2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoongevens, emailadressen, domeinnamen, enz…

                14) Diverse bepalingen

                1. Salesfueled zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Salesfueled.
                2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
                3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
                4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Salesfueled zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
                5. Salesfueled is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

                 15) Geschillen en toepasselijk recht

                 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Salesfueled en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
                 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
                 3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
                 4. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
                 5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
                 6. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

                  Laatste update: 5/02/2024

                   © 2024 Salesfueled. Alle Rechten Voorbehouden.